UNIVERSITY GOLF CLUB

5185 UNIVERSITY BLVD, VANCOUVER, BC, V6T 1X5 Canada Tel. No.: 604-225-2314